AT.COM develop Cloud Computing
Most client software running on the server. therefore, they run faster, more centralized management, easy to upgrade, repair faster. AT.COM always bring you the solutions and IT services Simple and effective!

Posts Tagged “Anytime”

Solution name: vOI

By |

Solution name: vOI

 Phần mềm chạy an toàn hơn Hầu hết các phần mềm client chạy trên máy chủ. do vậy, chúng chạy nhanh hơn, quản lý tập trung hơn, dễ dàng nâng cấp, sửa chữa nhanh hơn. Các hệ thống tường lửa, diệt virus phát huy hiệu quả hơn vì đồng nhất và trong suốt với người…

Read more »