AT.COM develop Cloud Computing
Most client software running on the server. therefore, they run faster, more centralized management, easy to upgrade, repair faster. AT.COM always bring you the solutions and IT services Simple and effective!

Posts Tagged “Cloud Computing”

Services deployment Private Cloud in enterprise infrastructure

By |

Services deployment Private Cloud in enterprise infrastructure

Most client software running on the server. Therefore, they run faster, more centralized management, easy to upgrade, repair faster. The firewall, antivirus promote more efficient because uniform and transparent to the user. All workstations are unified virtual machine and the same security policies GPO, TPM, Smart Cards, USB Tokens, Printer. AT.COM always bring you the…

Read more »

vOI 27U 2X

By |

Đối tượng Doanh nghiệp: Phòng thực hành tại Đại học, Viện nghiên cứu & Đào tạo, Bộ, Ban ngành, Sở, Công ty chuyên cung cấp dịch vụ hành chính công, kê khai tài chính, thuế, XNK ngoại thương quy mô lớn. Sản phẩm đáp ứng: 2000 NVVP (nhân viên văn phòng). Vận hành: trên IDC…

Read more »