AT.COM develop Cloud Computing
Most client software running on the server. therefore, they run faster, more centralized management, easy to upgrade, repair faster. AT.COM always bring you the solutions and IT services Simple and effective!

Posts Tagged “CRM”

vOI 27U 1X

By |

Đối tượng Doanh nghiệp: Phòng thực hành tại Trường học, Trung tâm Đào tạo, Ban ngành, Sở, Công ty chuyên công tác văn phòng, hành chính, tài chính, Phòng khám bệnh quy mô vừa và nhỏ. Sản phẩm đáp ứng: 200 NVVP (nhân viên văn phòng). Vận hành: trên IDC hoặc tại Cơ sở Doanh…

Read more »