AT.COM develop Cloud Computing
Most client software running on the server. therefore, they run faster, more centralized management, easy to upgrade, repair faster. AT.COM always bring you the solutions and IT services Simple and effective!

Posts Tagged “Office Software”

vOI 42U 2X

By |

Đối tượng Doanh nghiệp: Viện hàn lâm nghiên cứu & Đào tạo, Bộ, Ban ngành, Tổng Công ty bảo hiểm, chứng khoán, ngân hàng, Tập đoàn chuyên điều hành khối văn phòng, hành chính sự nghiệp quy mô Lớn. Sản phẩm đáp ứng: 20.000 NVVP (nhân viên văn phòng). Vận hành: trên IDC hoặc tại…

Read more »

vOI 27U 1X

By |

Đối tượng Doanh nghiệp: Phòng thực hành tại Trường học, Trung tâm Đào tạo, Ban ngành, Sở, Công ty chuyên công tác văn phòng, hành chính, tài chính, Phòng khám bệnh quy mô vừa và nhỏ. Sản phẩm đáp ứng: 200 NVVP (nhân viên văn phòng). Vận hành: trên IDC hoặc tại Cơ sở Doanh…

Read more »

Product Development solutions for specialized applications Manage virtual office infrastructure – vOI

By |

Product Development solutions for specialized applications Manage virtual office infrastructure – vOI

Building Solutions and Product Development solutions for specialized applications Manage virtual office – vOI. Virtual Office Infrastructure: is the solution developed by the company AT.COM. This solution is operated on or in IDC‘s Enterprise IT infrastructure, applications are good for practice room at the school, training center, ministries, departments, department, company specializing in the design…

Read more »