AT.COM develop Cloud Computing
Most client software running on the server. therefore, they run faster, more centralized management, easy to upgrade, repair faster. AT.COM always bring you the solutions and IT services Simple and effective!

Posts Tagged “Revit”

vACED 27U 2X

By |

vACED 27U 2X-Sản phẩm cho 33 – 64 KTS (kỹ sư thiết kế) Vận hành: trên IDC hoặc tại Cơ sở Doanh nghiệp như: Phòng thực hành tại Đại học, Viện nghiên cứu & Đào tạo, Bộ, Ban ngành, Sở, Công ty chuyên thiết kế công trình, xây dựng, nội thất, sản xuất truyền hình…

Read more »

vACED 27U 1X

By |

vACED 27U 1X-Sản phẩm cho 8 – 32 KTS (kỹ sư thiết kế). Vận hành: trên IDC hoặc tại Cơ sở Doanh nghiệp như: Phòng thực hành tại Trường học, Trung tâm Đào tạo, Bộ, Ban ngành, Sở, Công ty chuyên thiết kế công trình, xây dựng, nội thất, sản xuất truyền hình quy mô…

Read more »