AT.COM develop Cloud Computing
Most client software running on the server. therefore, they run faster, more centralized management, easy to upgrade, repair faster. AT.COM always bring you the solutions and IT services Simple and effective!

Posts Tagged “vACE”

vACED 27U 2X

By |

vACED 27U 2X-Sản phẩm cho 33 – 64 KTS (kỹ sư thiết kế) Vận hành: trên IDC hoặc tại Cơ sở Doanh nghiệp như: Phòng thực hành tại Đại học, Viện nghiên cứu & Đào tạo, Bộ, Ban ngành, Sở, Công ty chuyên thiết kế công trình, xây dựng, nội thất, sản xuất truyền hình…

Read more »

vACED 27U 1X

By |

vACED 27U 1X-Sản phẩm cho 8 – 32 KTS (kỹ sư thiết kế). Vận hành: trên IDC hoặc tại Cơ sở Doanh nghiệp như: Phòng thực hành tại Trường học, Trung tâm Đào tạo, Bộ, Ban ngành, Sở, Công ty chuyên thiết kế công trình, xây dựng, nội thất, sản xuất truyền hình quy mô…

Read more »

Solution name: vACE

By |

Solution name: vACE

Tiết kiệm chi phí đầu tư, tăng hiệu quả Mọi truy cập, thao tác diễn họa và lưu trữ trên Cloud qua trình duyệt web hoặc App Store tăng tính bảo mật dữ liệu và phù hợp với các thiết bị di động người dùng. Giảm chi phí đầu tư máy trạm cấu hình cao….

Read more »

SERVICE GENERAL

By |

SERVICE GENERAL

AT.COM research focus continues to push into the market 8 product groups and service solutions and technical support comes powerful applications in the Enterprise:

Read more »